» » Використання проектно - дослідницької діяльності при викладанні біології

Використання проектно - дослідницької діяльності при викладанні біології

На сучасному етапі викладання біології в школі, бути висококваліфікованим спеціалістом неможливо без знання широкого арсеналу освітніх технологій. Адже, слово "технологія" "techne" у перекладі з грецької мови означає "мистецтво, майстерність, уміння". Отже, технологія - це знання про майстерність. В моїй педагогічній системі використовую засоби навчання, які підвищують ефективність навчального процесу, створюють психолого - педагогічні умови, які сприяють розвитку мислення учнів, навчальних вмінь і навичок, формуванню позитивної мотивації до навчання.

Розвиток навчання на сучасному етапі вимагає від учителя творчого підходу до проведення уроку, модернізації навчального процесу, використання інновацій, які урізноманітнюють навчання цікавими творчими пошуками та несподіваними відкриттями. . Мій педагогічний досвід складає понад 20 років, тому я впевнено можу стверджувати, що професіоналізм вчителя у школі складають:
- базові знання;
- володіння сучасними методиками;
- організаційні здібності;
- творча особистість вчителя;
- прагнення до самовдосконалення;
- вміння бачити особистість учня;
- виховувати повагу до предмету.

Сьогодні виникла необхідність змінити традиційні системи навчання і пропонуються альтернативні. В школу стали стрімко вриватися інноваційні технології, які мені дуже подобаються. Слово "інновація" латинського походження "innovatio", що означає оновлення, зміна. Інноваційне навчання на відміну від традиційного має на меті не подання певної суми знань, а забезпечення розвитку особистості учня, тому що головною дійовою особою навчального процесу є не вчитель, а учні. Вчитель стає одним із тих, хто допомагає вчитися і сам одночасно учиться в учнів. . Підхід до навчання передбачає опору на самостійність учнів, а навчальні досягнення оцінюються за багатьма параметрами:
- знання навчального матеріалу;
- інтелектуальний розвиток дитини;
- культура мови;
- самостійність;
- ініціатива;
- відповідальність.

Завдання сьогоднішнього дня - створення умов, в яких кожен учень може проявити свої здібності, реалізувати творчий потенціал. Використання проектної технології передбачає добре продумане, обгрунтоване поєднання методів, форм і засобів навчання. Проект (лат. Projectus - кинутий вперед) - передбачає розробку завдання, попередній, передбачуваний пошук відповіді на питання, шлях вирішення проблеми. Навчальний проект - це завдання учням, сформульовані у вигляді проблеми, і їх цілеспрямована діяльність, форма організації взаємодії учнів з учителем та учнів між собою і як результат діяльності - учнівський проект, що вирішує дану проблему. .

Організуючі роботу учнів над проектом, треба враховувати, що лише особиста зацікавленість учня в отриманні результату, позитивна мотивація на вирішення проблеми проекту можуть підтримати його самостійність. Розширення способів роботи з джерелами інформації, посилення самостійної ролі учнів в проектній діяльності формують базові компетенції: пошук, збір, аналіз, представлення, передачу інформації, створення ( в тому числі і комп'ютерної) презентації, проектування спільної діяльності, рефлексію, самонавчання. Проектна діяльність дозволяє педагогу організувати роботу з різними групами учнів, що в певному ступені визначає шляхи просування кожного учня від більш низького до більш високого рівня навчання - від репродуктивного до творчого. . Проектування дозволяє формувати особистісні якості учнів, в першу чергу, вміння працювати в колективі, брати на себе і розділяти відповідальність за вибір, вирішувати питання, аналізувати результати діяльності. Дослідницька діяльність - це діяльність, пов'язана з рішенням творчого, дослідницького завдання із заздалегідь невідомим рішенням. Дружинін В. М. вважає, що "ця діяльність - її прийнято називати творчістю - вимагає безперервного творення ідей, яких немає при готовому отриманні знань" .

В ході проектно-дослідницької діяльності ефективно використовувати технологію "Навчання у співпраці": "Головна ідея навчання у співпраці - вчитися разом, а не просто щось виконувати разом! Практика показує, що разом навчатися не тільки легше і цікавіше, але і значно ефективніше. " . На мій погляд, метод проектів реалізує головний зміст і призначення навчання - створює умови для співробітництва вчителя та учнів і тим самим допомагає учню проявити свої здібності. Використання проектної технології вимагає від вчителя серйозної підготовчої роботи. Використовуючи проектну технологію в своїй роботі, пріоритетним ставлю процес пізнання, для того, щоб підготувати учня, здатного адаптуватись до різноманітних життєвих ситуацій, самостійно набувати різноманітні знання, вміло застосовувати їх на практиці для вирішення виникаючих проблем.

При використанні проектної технології ставлю перед собою наступні Задачі:

- Розвиток пізнавальних вмінь та навичок учнів;

- Вміння орієнтуватись в інформаційному просторі;

- Самостійно конструювати свої знання;

- Інтегрувати знання з різних областей наук;

- Критично мислити.

При використанні проектної технології кожен учень вчиться отримувати знання самостійно і використовувати їх для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань, оволодівши практичними вміннями дослідницької діяльності збирає необхідну інформацію, вчиться аналізувати факти, робить висновки та узагальнення. Зазвичай, кожен проект є результат скоординованих спільних дій вчителя та учнів, тому що вчитель допомагає учням в пошуку джерел інформаці і сам є джерелом інформації; координує весь процес створення проекту; підтримує і заохочує учнів, підтримуючи безперервний зворотний зв'язок.

Послідовність роботи над проектом: .

I етап. Підготовчий, занурювання в проект. На цьому етапі дуже важливим є мотивація діяльності учнів, визначення теми, проблеми і мети. Тема проекта повинна бути не лише близька й цікава, але й доступна, тобто знаходитись на рівні певного вікового розвитку учнів. Формулювання проблеми проекта, відображення аспектів розгляду проблеми, напрямків пошуків до її вирішення представляються учням не просто як інформація, а як реальність життя разом з особистим ставленням до неї самого вчителя. Своєю позицією по відношенню до пректу вчитель дає зрозуміти, що готовий підтримати учнів в їх діяльності. За часом цей етап розробки проекта є самим коротким, але він дуже важливий для досягнення бажаних результатів.

II етап. Планування і організація діяльності. На цьому етапі організується діяльність учнів, визначаються групи за напрямком діяльності, колективно обговорюються можливості реалізації проекта, визначаються джерела інформації, способи представлення результату діяльності (форма звіту, вид презентації і т. д.).

III етап. Дослідження. На цьому етапі відбувається самостійна робота учасників проекта по реалізації його завдань, наукове керівництво і консультування вчителя. Ступінь самостійності учнів залежить від їх підготовки вчителем і володіння ними методами і технологіями самостійного дослідження. Отримані результати досліджень аналізуються, формулюються висновки.

IV етап. Презентація результатів дослідження, звіт. Етап презентацІЇ необхідний для завершення роботы, для самооцінки і колективного обговорення, демонстрації результатів. Формы представлення результатів дослідження можуть бути різноманітними: усний звіт з демонстрацією матеріалів на конференції, письмовий звіт у вигляді реферату, мультимедійна презентація та ін. Мультимедійні презентації можна віднести до найбільш ефективних форм представлення результатів учнівського проекту з біології. Презентації - це электронні діафільми, які можуть включати в себе анімацію, аудіо - та відеофрагменти, елементи інтерактивності. Для створення презентацій використовуються такі програмні засоби, як Power Point або Open Impress.

Оцінювання: Оцінюється не лише сам проект, а й діяльність учня під час його виконання. Оцінюється не об'єм інформації (що вивчено), а застосування цього об'єму в діяльності (як застосовано) для досягнення поставленої мети. Іноді окремо оцінюється отриманий результат, сама процедура захисту пректа і його оформлення. В якості експертів можуть виступати вчителі, однокласники, а також сам проектант. Колективні проекти також під час захисту можуть бути оцінені індивідуально, в залежності від особистого внеску кожного в реалізацію мети проекту. .

При оцінюванні проекта враховуються такі його Якості:

- Цілісність - зрозумілий загальний зміст дослідження, кожна його частина відповідає меті і передбачуваному результату.

- Послідовність і зв'язаність - логіка побудування дослідження, мета і завдання напряму витікають з поставленої проблеми.

- Об'єктивність і актуальність - вибрана тема не випадкова, вона потребує глибокого дослідження.

- Практичність - можливість застосування отриманих знань.

З 2005 року я почала використовувати систему проектної діяльності учнів при вивченні біології.

В практиці своєї роботи я реалізую проектну діяльність через:

урок або практичне заняття; позаурочну діяльність; науково-практичну діяльність учнів (захист проектів на шкільному дослідницькому товаристві); науково - дослідницькі проекти (олімпіада з екології, конкурси).

За цей період мною опробувана методика створення учнівських проектів різного характера: творчих, інформаційних, дослідницьких, ігрових.

Інформаційні проекти - це тип проектів, направлений на те, щоб навчити учнів добувати та аналізувати інформацію. Учні використовують різні джерела отримання інформації (література, бібліотечні фонди, ЗМІ, бази даних), її обробку (аналіз, узагальнення, порівняння з відомими фактами, аргументовані висновки) і презентації. Даний вид проекта систематично використовується на уроках.

Дослідницькі проекти - ці проекти мають структуру наближену до наукових досліджень, передбачають аргументацію актуальності теми, визначення проблеми, предмета, об'єкта, мети та завдань дослідження. Ці проекти створювались старшокласниками в позаурочний час в рамках підготоки до олімпіади з екології. Ці проекти носять, як правило, індивідуальний характер, створюються під керівництвом вчителя, з залученням спеціалістів в обраній для проекту сфері діяльності. Рішення біологічних завдань дослідницького характеру і екологічних ситуацій сприяє формуванню дослідницьких умінь і навичок, які в подальшому будуть необхідні учням для проведення власних досліджень, оформлення дослідницьких проектів у позаурочний час, що вимагають витрат часу.

Творчі проекти - не мають строгої структури, але будуються за певною логікою: визначення потреб, дослідження, визначення вимог до об'єкта проектування, розробка первинних ідей, їх аналіз, планування, створення пректу та його оцінка. Форма представлення результатів - різноманітна: відеофільм, слайдова презентація, позакласний захід, репортаж та ін.

Захист цих проектів відбувається під час уроків, позаурочних занять, позакласних виховних заходів.

Таким чином, проектно-дослідницька діяльність сприяє розвитку в учнів дослідницьких умінь та навичок; формування уміння творчо, нестандартно вирішувати навчальні завдання; виникнення позитивної мотивації до навчання.

ЛІТЕРАТУРА:

Лучшие школьные сочинения
Информационный образовательный портал © 2008-2019