Нормативна база

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

Від _26.01.2011 № ___58_

КОНЦЕПЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ
Вступ
За роки незалежності Україна зробила значні кроки в реформуванні системи середньої освіти. Упровадження нових
Стандартів, перехід на нові методи навчання, введення ефективних технологій оцінювання знань учнів, розмаїття вітчизняних методичних шкіл, новаторські пошуки вчителів засвідчують успіхи української школи, наближення вітчизняної освіти до світових стандартів.
Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів. Серед навчальних дисциплін гуманітарного циклу особливе значення має література як мистецтво слова і спосіб формування загальної культури людини, її моральних орієнтацій і цінностей.

У зв'язку з тим, що літературну освіту в загальноосвітній школі забезпечують декілька різних предметів, є необхідність розробки єдиної Концепції літературної освіти (далі - Концепція) для їх викладання в сучасних умовах.

Актуальність Концепції літературної освіти викликана такими чинниками:

- відсутністю узгодженості й наступності між різними програмами й підручниками для дисциплін, що забезпечують літературну освіту;
- значним перевантаженням літературних курсів, невідповідністю введених до них творів віковим особливостям учнів, що призводить до згасання інтересу до читання;
- необхідністю грунтовного засвоєння дітьми та молоддю мовного і культурного багатства народів України та світу;

- важливістю підвищення рівня загальної культури та моралі в сучасному українському суспільстві;

- стрімким розвитком комп'ютерних технологій, мас-медіа, аудіо - й відеопродукції, що витісняють книгу з кола захоплень дітей;

- потребою формування у молодого покоління активної громадянської позиції;

- переходом на 11-річне навчання в загальноосвітній школі;

- введенням профільного навчання.

Концепція спрямована на реалізацію завдань, що стоять перед сучасною загальноосвітньою школою як школою формування нового покоління особистостей з високою гуманітарною культурою і громадянською відповідальністю, необхідністю збереження національної ідентичності, духовних ідеалів слов'янства в умовах глобалізації світового простору.

Основними завданнями Концепції є:

- вироблення спільних методологічних засад для предметів, що забезпечують літературну освіту в школі, - таких, які найбільш повно дозволять розкрити духовно-естетичний потенціал художньої словесності та забезпечити виховну функцію літератури;

- виокремлення та узгодження складових літературної освіти, а також змістового їх забезпечення;

- визначення структури, етапів і стратегічних завдань літературної освіти на кожному етапі;

- забезпечення наступності і взаємозв'язку етапів літературної освіти учнів протягом періоду навчання.

Лучшие школьные сочинения
Информационный образовательный портал © 2008-2019