» » Курс за вибором,,Запорука здорового способу життя" для 6-х класів загальноосвітніх шкіл

Курс за вибором,,Запорука здорового способу життя" для 6-х класів загальноосвітніх шкіл

Курс за вибором

,,Запорука здорового способу життя"

Для 6-х класів загальноосвітніх шкіл

(35 годин)

Автор:Пантелей Ганна Григорівна,

Вчитель біології,

Спеціаліст вищої категорії,

Вчитель-методист

Нижні Сірогози

2013

Пояснювальна записка.

Нові Державні стандарти, сформульовані на засадах особистісно-зорієнтованого та компетентісного підходів, мають підвищений науковий рівень, передбачають опанування учнями системи знань з багатьох навчальних предметів про організм людини як складову живої природи. Курс за вибором,,Запорука здорового способу життя" забезпечує зв'язок між курсом,,Природознавство" 6-й клас та навчальним предметом,,Основи здоров'я" й сприяє формуванню в учнів наукової картини світу. У змісті курсу поєднуються сфери оточуючого світу: природа, суспільство, людина. Формуються первинні знання та навички про здоровий спосіб життя, розкриваються знання про профілактику захворювань методами нетрадиційної медицини, про збереження гармонії і єднання людини з природою.

Курс створює мотивації учнів щодо дбайливого ставлення до власного здоров'я, вдосконалення фізичної, соціальної, психічної і духовної складових здоров'я;

Дозволяє усвідомити учнями цінності життя і здоров'я, значущості здорового і безпечного способу життя ;

Збагачує власний досвід учнів щодо збереження здоров'я;

Дозволяє розширити функціональні можливості організму учня шляхом цілеспрямованого розвитку природних здібностей.

Курс пропонується учням 6-х класів для орієнтації на вдосконалення навичок пізнавальної діяльності, які можуть застосовувати ці знання для вирішення навчальних та життєвих проблем, для розширення і поглиблення свого пізнавального досвіду.

Мета курсу :

сприяти формуванню в учнів пізнавального інтересу до оточуючого світу, до власного здоров'я; розвивати пізнавальні здібності, уміння спостерігати навколишній світ; навчити досліджувати власний організм та складові природного середовища; виховувати бережливе ставлення до довкілля; вчити виявляти фактори забруднення навколишнього середовища, наслідки їх впливу на організм.

Зміст навчального курсу передбачає проведення учнями практичних робіт, досліджень під час екскурсії та спостереження.

Вибір змісту, форм і методів навчання, що відповідають інтересам та потребам учнів, є засобом реалізації розвиваючого навчання, яке уможливлює розвиток творчої особистості.

Курс за вибором передбачає вивчення навчального змісту протягом двох семестрів і розрахований на 35 годин (1 година на тиждень).

Завдання курсу:

формування наукового світогляду; сприяння розвитку високого рівня здоров'язберігаючих компетентностей; формувати дослідницькі компетентності у учнів через спостереження та виконання практичних робіт; розвивати ціннісно-смислові компетентності через проведення екскурсій, за допомогою застосування інтерактивних технологій навчання; сприяти розвитку творчої особистості через створення мультимедійних презентацій, творчих звітів та виконання творчих проектів учнів; розвивати компетенції особистісного самовдосконалення: правила особистісної гігієни; турбота про власне здоров'я; виховувати внутрішню екологічну культуру; підвищити рівень формування психологічної самоорганізації дітей; культуру мислення і поведінки; підвищити рівень мотивації до дослідницької діяльності у майбутньому житті.

Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст і державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Навчальний матеріал розподілений на вступ і 7 тем:

1. Вступ.

2. Абетка здоров'я.

3. Профілактика захворювань

4. Забруднення навколишнього середовища, його вплив на організм.

5. Поради народних цілителів.

6. Лікарські рослини України.

7. Екологія та культура харчування.

8. Звички і здоров'я.

Програма курсу включає практичні роботи, спостереження під час екскурсій, лабораторний практикум.

Можливий варіант проведення інтегрованих занять.

Учні повинні засвоїти такі поняття та терміни:

Здоров'я Довкілля

Загартовування Життєві навички

Фітотерапія Природне середовище

Йога-терапія Токсичні речовини

Анімалотерапія Харчова цінність

Екологія Лікувальні властивості

Раціональне харчування Народна медицина

Звички Лікарські рослини

Шкідливі звички Пасивне паління

Корисні звички Особиста гігієна

Середовище Навички

Інфекційні захворювання Алкоголь

35год (з них 3 рез.)

Дата

Кіль-кість годин

Зміст Навчального матеріалу

Державні в Имоги до навчальних досягнень учнів

2

Вступ.

Складова частина природи. Людина як частина природи

Взаємозв'язок людини і природи

Учень(учениця)

Називає :

Складові частини природи.

Форму Лює:

уявлення про людину як частину живої природи; про неповторність і особливість кожної людини.

Встанов Лює:

- подібність і відмінність між людиною й іншими компонентами живої природи

3

Абетка здоров ' Я.

Основні правила харчування.

Вода - основа життя і здоров'я. Фактори загартовування

Учень(учениця)

Називає :

- основні

Правила харчування;

фактори загартовування

Роблять висновки:

- про важливість здорового харчування як способу збереження і зміцнення здоров'я;

Демонструють:

- первинні знання та навички з основ здоров'я; Розкривають поняття :

- про воду - основу життя і здоров'я.

(7)

2

2

3

Профілактика захворювань.

Фітотерапія

Йога-терапія

Анімалотерапія - лікування тваринами.

Презентація творчих робіт учнів.

Дослідження цілющих властивостей продуктів життєдіяльності тварин

Практична робота №1 ,,Застосування продуктів тваринного походження у лікувальних цілях".

Учень(учениця)

Називає :

- методи профілактики

Захворювань;

Розкриває:

основи та рецепти фітотерапії,

Формулює:

- мету нетрадиційної медицини про збереження гармонії і єднання людини з природою.

Роз Кр Иваює:

- світ йогічних асан, які надають ефективну можливість управляти власним тілом

Формулює:

- поняття про анімалотерапію - лікування тваринами;

Називає:

- види анімалотерапії.

Досліджує:

- цілющі властивості продуктів життєдіяльності тварин

3

Забруднення навколишнього середовища, Його вплив на організм. Чинники забруднення навколишнього

Середовища. Наслідки впливу факторів середовища на організм людини.

Лабораторний практикум №1 ,,Оцінка стану довкілля за зовнішнім виглядом рослинних об'єктів"

Учень (учениця)

Називає:

- фактори середовища;

- чинники забруднення навколишнього середовища;

Формулює:

екологічні знання, необхідні навички з етики ставлення до природи,

Пояснює:

- необхідність бережливого ставлення до довкілля.

Виявляє:

фактори забруднення навколишнього середовища,

Доводить:

наслідки впливу їх на організм людини.

Оцінює:

- стан навколишнього середовища за зовнішнім виглядом рослинних

2

Поради народних цілителів. Рецепти народної медицини.

Учень(учениця)

Називає:

- рецепти народної медицини, які допомагають у боротьбі з проблемами, пов'язаними з організмом людини, Пояснює:

- ознаки простудних і інфекційних захворювань.

Порівнює:

- вірусні та бактеріальні захворювання

5

Лікарські рослиниУкраїни.

Правила збору рослин та їх застосування.

Практична робота №2 ,,Складання картотеки лікарських рослин на шкільних станціях екологічної стежини".

Практична робота №3 ,,Методика приготування цілющих чаїв, настоянок, відварів"

Практична робота №4 . ,,Спостереження за лікарськими рослинами на навчально-дослідній ділянці"

Екскурсія.,,Цілющі дерева та кущі на екологічній стежині."

Лабораторний практикум №2 .

,,Морфологічний опис лікарських рослин".

Учень(учениця)

Називає:

- лікарські рослини України,

- Херсонської області,

- свого регіону( краю)

Розкриває:

- правила збору лікарських рослин

Досліджує:

- лікарські рослини свого регіону( краю)

Розробляє:

- методику приготування цілющих чаїв, настоянок, відварів

Спостерігає:

- за лікарськими рослинами на навчально-дослідній ділянці

Виявляє:

- цілющі дерева та кущі на екологічній стежині.

Робить висновки :

- про групи лікарських рослин на території станцій екологічної стежини

3

Екологія та культура харчування Принципи раціонального харчування..

Практична робота №5 ,,Виявлення проблем, спричинених неправильним харчуванням"

Учень(учениця)

Називає:

- принципи раціонального харчування

Досліджує:

- проблеми, спричинені неправильним харчуванням

4

Звички і здоров ' Я.

Тренінг,,Звички шкідливі та корисні". Презентація творчих робіт учнів

Здоров'я і комп'ютер. Мобільний телефон. Друг чи ворог? Творчі роботи учнів.

Лабораторний практикум №3. Виявлення власних корисних та шкідливих звичок.

Надає:

- достовірну інформацію про шкідливі звички, їх вплив на здоров'я,

Розвінчує:

- поширені міфи про популярність і магічні властивості тютюну, спиртних напоїв,

Пропагує:

- життєві навички здорового способу життя

Доводить:

- обережне використання мобільних телефонів та комп'ютера, їх вплив на здоров'я підлітка

Досліджує:

- види класифікацій звичок

Рекомендується використати 3 години резервного часу для узагальнення і систематизації знань курсу.

Основні вимоги до навчальних досягнень учнів.

Учні повинні знати:

складові природи; фактори загартовування; лікарські рослини України, свого регіону; правила збору лікарських рослин; поняття про корисні та шкідливі звички; основи та рецепти фітотерапії, анімалотерапії; правила поводження у природі.

Учні повинні вміти:

встановлювати подібність та відмінність між компонентами живої природи; досліджувати цілющі властивості продуктів життєдіяльності тварин; виявляти фактори забруднення навколишнього середовища; розрізняти лікарські рослини за зовнішнім виглядом; пропагувати життєві навички здорового способу життя; оцінювати стан навколишнього середовища; дотримуватись правил у природі; виявляти й аналізувати проблеми, спричинені неправильним харчуванням.

Рекомендована література для вчителя

1. Вересова А. Цілющий щит від хвороб. Книга, яка лікує. - Харків: Книжковий клуб,,Клуб сімейного Дозвілля", 2012.

2. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Основи здоров'я. 6 клас: Посібник для вчителя. - K.: Алатон, 2006.

3. Золотий ус, алое, цибуля, часник, ехінацея проти недругів і хвороб. Поради народної цілительки Євдокії. - Харків: Белгород, 2010

4. Кулікова Л. Інтегрований урок. Овочі і фрукти у традиціях і міфах стародавніх народів // Біологія і хімія в школі. - №3. - 2003.

5. Максимова В., ГудзеваН. Межпредметные связи в обучении биологии. - М.: Просвещение,1987

6. Мультан В., Сусла В. Мобільний телефон. Друг чи ворог? // Біологія. Шкільний світ. - №14. - 2013.

7. Николаева М. В. Философские основания современных школ хатха-йоги. - 2007.

Рекомендована література для учнів

1. Алатон А. Валеологія. - К.: Алотон,1996.

2. Бойченко Т. Абетка здоров'я. - К.: Освіта,1997.

3. Бойченко Т. Є., Коваль Н. С., Дивак В. В. Основи здоров'я: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2006.

4. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Основи здоров'я: Підручник для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Алатон, 2006.

5. Пироженко О. О. Цілющі рослини. - К.,1968.

Електронний конструктор уроку. Основи здоров ' Я.

Рецензія на програму курсу за вибором

,,Запорука здорового способу життя"

Представлена для рецензування програма підготовлена Пантелей Г. Г., вчителем біології Нижньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ступенів Нижньосірогозького району Херсонської області. Вона розрахована на учнів 6-х класів навчальних закладів, дозволяє здійснювати цілеспрямовану роботу з обдарованою молоддю, готує школярів до продуктивної пошуково-дослідницької діяльності

Автор переконливо сформулювала Мету курсу:

сприяти формуванню в учнів пізнавального інтересу до оточуючого світу, до власного здоров'я; сформувати навички пошуково-дослідницької роботи; розвивати пізнавальні здібності, уміння спостерігати навколишній світ; навчити досліджувати власний організм та складові природного середовища; виховувати бережливе ставлення до довкілля; вчити виявляти фактори забруднення навколишнього середовища, наслідки їх впливу на організм.

Пантелей Г. Г. з урахуванням вікових особливостей вводить до програми наукову термінологію: природа, абетка здоров'я, фітотерапія, йога-терапія, анімалотерапія, лікарські рослини, навколишнє середовище, раціональне харчування, звички. Її засвоєння відбувається в основному під час проведення теоретичних навчальних занять з використанням ІКТ, практичних робіт та інформаційного повідомлення до теми, що вивчається. Практично-прикладне спрямування програми є її найважливішою перевагою.

Програму складено відповідно до сучасних нормативних вимог програмотворення, вона містить вимоги до рівнів загальноосвітньої підготовки учнів. У числі навичок, формування яких передбачено програмою, варто відзначити обгрунтування актуальності елементів наукового дослідження під час проведення практичних робіт, спостережень під час екскурсій, оформлення творчих робіт учнів.

Рекомендуємо запропонований проект до активного впровадження у шкільну практику викладання.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Нижньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ступенів О. А. Клочко

Директор школи: Л. В. Ковальчук

Витяг

Із протоколу засідання педагогічної ради

Нижньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ступенів

18.10. 2013р. №2

Порядок денний:

Підсумки експертизи програми курсу за вибором з основ здоров'я

,,Запорука здорового способу життя"

Слухали заступника директора з навчально-виховної роботи Клочко О. А., яка ознайомила присутніх зі змістом рецензії на програму курсу за вибором з основ здоров'я,,Запорука здорового способу життя"(автор Пантелей Г. Г.-вчитель біології).

Програма реалізує основні принципи пропедевтичного курсу, головним завданням якого є підготувати учнів до успішного засвоєння знань з природознавства, біології та знань з основ здоров'я у наступних класах, сформувати у дітей початкові уявлення про людину як живу систему та її здоров'я.

Виступили члени педагогічної Ради :

Голова методичного об'єднання вчителів природничого циклу Пендак Л. С.

Про те, що курс сприятиме формуванню в учнів пізнавального інтересу до оточуючого світу, до власного здоров'я. Курс формує навички пошуково-дослідницької роботи, розвиває пізнавальні здібності, уміння спостерігати навколишній світ.

Практичний психолог школи Білоус І. О. прo те, що курс за вибором,,Запорука здорового способу життя" формує життєві компетентності учнів, а саме компетентності продуктивної творчої діяльності - залучення дітей до дослідження та спостереження, інформаційні компетентності (уміння знаходити, обробляти й використовувати інформацію з різних джерел), здоров'язберігаючі компетентності та комунікативні (спонукає учнів висловлювати власні думки, робити правильно сформульовані висновки, дає можливість захистити творчі наробки учнів).

Ухвалили:

1. Схвалити програму курсу за вибором з основ здоров'я,,Запорука здорового способу життя" і рекомендувати її для практичного використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 н. р.

2. Порушити клопотання перед науково-методичною радою про проведення експертизи зазначеної програми.

Голова педагогічної ради: - - Ковальчук Л. В. - -

Секретар: - - - Піщемуха Т. В. - -

"Здоров'я - це повнота духового життя, радість, ясний розум, що залежить від особистості"

В. О. Сухомлинський

Лучшие школьные сочинения
Информационный образовательный портал © 2008-2019